SERVICIUL DE EVALUARE, ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ALBA, an școlar 2021-2022

SEOSP  Alba  asigură evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea  şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES și identifică nevoile specifice ale acestora pentru  asigurarea condițiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială conform Ordinului Administrației Publice 1985/2016, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 5.805/2016, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 1.985/2016, Ministerului Sănătății 1.305/2016.

Conform Art. 52 (1) SEOSP, în etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, are următoarele atribuţii:

 •  verifică îndeplinirea condiţiilor şi a documentelor necesare pentru orientarea şcolară şi profesională;
 • verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
 • verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
 • programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaţionale;
 • orientează părinţii/reprezentantul legal la ISJ/ISMB în situaţia în care aceştia doresc să viziteze unitatea de învăţământ propusă;
 • aplică criteriile de orientare şcolară şi profesională, care sunt prezentate în anexa nr. 14;
 • intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinţii asupra păstrării documentelor în condiţii de siguranţă;
 • ţine evidenţa dosarelor care au stat la baza orientării şcolare şi profesionale; în acest sens, la nivelul SEOSP se realizează un registru propriu;
 • înaintează COSP dosarul copilului, care cuprinde documentele menţionate la art. 45, la care adaugă fişa de evaluare psihoeducaţională şi raportul sintetic de evaluare, precum şi proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;
 • înaintează COSP dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare.

Echipa de lucru:

Belașcu Alexandra Roxana – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională
Muntean Atena – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională
Anca Simona Brîndușa –  consilier școlar cu specializarea psihopedagogie/psihologie
Croitoru Felicia Melania – consilier școlar cu specializarea pedagogie/psihologie
Mogoșan Mariana – asistent social, coordonator SEOSP

Program de lucru:

Preluare dosare/eliberare documente

 • Dosarele complete se transmit prin poștă la adresa  CJRAE ALBA, B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR 68, Loc. ALBA IULIA, jud.  ALBA, Cod 510214
 • Primire/eliberare documente:        Luni – Joi  interval orar  9 – 12

Program evaluare:

 • Luni: 11 – 16
 • Marți: 11 – 16
 • Miercuri: 12 – 16
 • Joi: 11 – 15

Documente necesare:

Cerere – tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională Descărcare
Declarația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Descărcare
Copia actelor de identitate al copilului (carte de identitate și/sau certificat de naștere)
Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal
Copia documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărârea instanței/hotărârea comisiei pentru protecția copilului)
Ancheta socială de la SPAS/DGASPC (document valabil 6 luni)
Fișa medicală sintetică de la medicul de familie (anexa 7 – document valabil 1 an) Descărcare
Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (document valabil între 3 luni – 4 ani, valabilitate stabilită de medicul care îl emite)
Fișa de evaluare psihologică completată de psiholog clinician (anexa 8 – document valabil 3 luni) Descărcare
Fișa psihopedagogică completată și semnată de școală (anexa 9 – document valabil 6 luni) Descărcare
Copia foii matricole și adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ
Copia certificatului de orientare școlară/profesională (unde este cazul)
Sentința de divorț (unde este cazul)
Certificat deces părinți (unde este cazul)
Certificat încadrare în grad de handicap (unde este cazul)
Alte documente relevante pentru evaluarea și orientarea școlară a copilului
Dosar plic
Acordul scris al părintelui/ reprezentantului legal în cazul depunerii dosarului de către personal din unitatea de învăţământ

Important : Dosarul va cuprinde actele în ordinea strict enumerată!

Planul de servicii individualizat

Proiectul planului de servicii individualizat întocmit, semnat, ștampilat și înregistrat, în 3 exemplare originale, este transmis către  Comisia de Orientare Școlară și Profesională spre aprobare. Orice modificare în planul de servicii psihoeducaționale atrage după sine revizuirea planului și transmiterea lui către  Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru a fi aprobat.
 • Model Plan de servicii individualizat – aici;
 • Model detaliat pentru completare PSI – aici;
 • Model raport de monitorizare – aici

 

Lasă un răspuns