SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ALBA

Serviciul SEOSP  asigură evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea  şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES și identifică nevoile specifice ale acestora pentru  asigurarea condițiilor optime de integrare şcolară, profesională şi social conform Ordinului Administrației Publice 1985/2016, Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice 5.805/2016, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 1.985/2016, Ministerului Sănătății 1.305/2016.

Echipa de lucru:
Belașcu Alexandra Roxana – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională
Muntean Atena – consilier școlar cu specializarea psihologie cu atestat de liberă practică în psihologia educațională
Cristea Rodica –  consilier școlar cu specializarea pedagogie/psihologie
Marinca Simona – pedagog
Mogoșan Mariana – asistent social

Documente necesare:

 

Cerere – tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională Descărcare
Declarația pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Descărcare
Copia actelor de identitate al copilului (carte de identitate și/sau certificat de naștere)
Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal
Copia documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărârea instanței/hotărârea comisiei pentru protecția copilului)
Ancheta socială de la SPAS/DGASPC (document valabil 6 luni)
Fișa medicală sintetică de la medicul de familie (anexa 7 – document valabil 1 an) Descărcare
Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (document valabil între 3 luni – 4 ani, valabilitate stabilită de medicul care îl emite)
Fișa de evaluare psihologică completată de psiholog clinician (anexa 8 – document valabil 3 luni) Descărcare
Fișa psihopedagogică completată și semnată de școală (anexa 9 – document valabil 6 luni) Descărcare
Copia foii matricole și adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ
Copia certificatului de orientare școlară/profesională (unde este cazul)
Sentința de divorț (unde este cazul)
Certificat deces părinți (unde este cazul)
Certificat încadrare în grad de handicap (unde este cazul)
Alte documente relevante pentru evaluarea și orientarea școlară a copilului
Dosar plic
Acordul scris al părintelui/ reprezentantului legal în cazul depunerii dosarului de către personal din unitatea de învăţământ

Important : Dosarul va cuprinde actele în ordinea strict enumerată!

Plan de servicii individualizat
Proiectul planului de servicii individualizat întocmit, semnat, ștampilat și înregistrat, în 3 exemplare, este transmis la Comisia de Orientare Școlară și Profesională spre aprobare. Orice modificare în planul de servicii psihoeducaționale atrage după sine revizuirea planului și transmiterea lui la Comisia de Orientare Școlară și Profesională pentru a fi aprobat.

Model Plan de servicii individualizat – aici;

Model detaliat pentru completare PSI – aici;
Model raport de monitorizare – aici

Lasă un răspuns