”Împreună prindem curaj” – Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar

   

1.   Scopul programului

Prevenirea și reducerea violenței și a infracțiunilor în mediul școlar.

2.  Obiectivele programului

 • Crearea unui climat sigur, primitor și de susținere pentru toți beneficiarii implicați (preșcolari, elevi, personalul unității și părinți) la nivelul unităților de învățământ;
 • Îmbunătățirea relațiilor/coeziunii dintre personalul școlii, familie și preșcolari/elevi, inclusiv a colaborării acestora în vederea susținerii victimelor să gestioneze momentul traumatic și a autorilor să-și îmbunătățească comportamentul;
 • Capacitarea preșcolarilor/elevilor să raporteze faptele de violență și a martorilor să adopte strategii de susținere a victimelor și descurajare a comportamentelor violente ale autorilor;
 • Îmbunătățirea abilităților sociale și emoționale ale preșcolarilor/ elevilor, inclusiv a capacității acestora de identificare, interpretare, exprimare și autocontrol/autoreglare a emoțiilor într-o manieră constructivă față de sine și față de ceilalți;
 • Conștientizarea consecințelor asociate săvârșirii faptelor de violență și a infracțiunilor.

3.  Bugetul programului și mecanismul de alocare a banilor

Bugetul total al programului este 1.407.473 lei, iar bugetul pe județ este diferențiat în funcție de dimensiunea populației școlare. Suma alocată pentru județul Alba este 23.000 lei pentru aprobarea Programului de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar „Împreună prindem curaj” și pentru alocarea sumelor provenind din Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității.

ISJ Alba va primi în buget suma de mai sus, ca suplimentare la buget, capitolul 65.01„Învățământ”, titlul 57 „Asistență socială”, urmând ca acestea să fie distribuite unităților de învățământ selectate; lista cu unitățile de învățământ care vor beneficia de finanțare va fi înaintată la ISJ Alba de către directorul C.J.R.A.E. Alba, în urma evaluării proiectelor depuse.

Bugetul maxim care poate fi alocat unei unități de învățământ este 4.000 lei.

4.  Grupul țintă

Programul se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, părinților/familiilor preșcolarilor și elevilor.

5.   Calendarul programului

Programul de prevenire a violenței și a infracțiunilor în mediul școlar se va desfășura pe parcursul anului școlar 2023-2024.

 6. Înscrierea și selecția unităților de învățământ

Programul este deschis tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică din județul Alba. Participarea la proiect se face pe baza înscrierii și selecției de către C.J.R.A.E. Alba.

Condiții de participare:

 • unitatea de învățământ să aibă personalitate juridică;
 • unitatea de învățământ demonstrează că există necesitatea inițierii și desfășurării unor activități de prevenire a violenței și infracțiunilor pentru preșcolari/elevi și familiile acestora;
 • unitatea de învățământ își propune să implice Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalității în proiectarea și desfășurarea activităților.

Criterii generale de selecție (3-5 criterii):

 • Formularul de înscriere este completat în întregime, sunt descrise nevoile preșcolarilor/ elevilor, activitățile propuse, rezultatele așteptate, echipa implicată, parteneriatele și cheltuielile necesare;
 • Activitățile propuse sunt adecvate pentru nevoile preșcolarilor/elevilor și se încadrează în obiectivele programului;
 • Desfășurarea activităților propuse este planificată în perioada noiembrie 2023 – mai 2024;
 • Bugetul solicitat este de maxim 4000 lei;
 • Cheltuielile și bugetul estimat sunt corelate cu activitățile

Criterii specifice de selecție:

 • Activitățile din proiect să vizeze cel puțin 3 din cele 5 obiective ale programului;
 • Justificarea necesității implementării proiectului din perspectiva cazurilor de violență în mediul școlar raportate în ultimii 2 ani școlari (2021-2022, 2022-2023);
 • Decrierea modului de promovare a rezultatelor proiectului și a bunelor practici în rândul cadrelor didactice la nivel de școală/local/județean.

7.    Activități

Unitățile de învățământ sunt încurajate să proiecteze, inițieze și desfășoare activități adaptate nevoilor preșcolari/elevilor, familiilor acestora și climatului școlar

Exemple de activități:

 • Activități de cunoaștere și dezvoltare a coeziunii pentru elevi, cadre
 • Biblioteca vie, inclusiv cu victime ale violenței/ persoane care au fost condamnate, apoi reintegrate și reabilitate social;
 • Teatru forum;
 • Cluburi de filme/ documentare tematice;
 • Grupuri de sprijin pentru elevii implicați în situații de violență (elevii cu comportamente violente, elevii victime dar și elevii martori);
 • Vizite la tribunal, la muzeele închisorilor;
 • Activități de învățare între egali (peer education);
 • Activități artistice și sportive;
 • Concursuri tematice;
 • Campanii de conștientizare și sensibilizare;
 • Ateliere pentru susținerea familiilor în ceea ce privește exercitarea rolului lor educativ (în colaborare cu cadre didactice și cu alți parteneri);
 • Întâlniri ale elevilor și cadrelor didactice cu reprezentanți ai Poliției și Jandarmeriei, Serviciului pentru siguranța școlară, în vederea realizării unor dezbateri pe teme referitoare la fenomenul violenței;
 • Participarea cadrelor didactice la activități de formare privind managementul/rezolvarea conflictelor și managementul clasei, dezvoltarea abilităţilor de comunicare, promovarea cooperării, organizate în cadrul școlii, la CCD sau la parteneri;
 • Sesiuni de informare/instruire referitoare la aplicarea Procedurii de management a cazurilor de violență adresate personalului unităților de învățământ și chiar

Formularul de înscriere completat va fi transmis în format scanat și editabil, pe adresa de e-mail proiecte_cjraeab@yahoo.com, conform termenului stabilit în calendarul proiectului (10 decembrie 2023).

Pentru informații suplimentare accesați https://edu.ro/anti_violenta

Lasă un răspuns